ROVATOK

2024. júl. 19, P
Emília, Esztella

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok:

Szervezeti és Működési Szabályzat

 • Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának ../2014. (…….) rendelete a szervezeti felépítésének és működésének szabályairól

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Feladat megnevezése

Jogszabály

Ellátásának módja

Ellátásának mértéke

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Társulási Tanácsi döntés alapján

Társulási Tanácsi döntés alapján

100 %

Biztos Kezdet Ház szolgáltatás

Társulási Tanácsi döntés alapján

Társulási Tanácsi döntés alapján

100 %

Építésügyi feladatok

Társulási Tanácsi döntés alapján

Társulási Tanácsi döntés alapján

100 %

Házi segítségnyújtás Társulási Tanácsi döntés alapján Társulási Tanácsi döntés alapján 100 %
Belső ellenőrzés Társulási Tanácsi döntés alapján Társulási Tanácsi döntés alapján 100 %
Támogató szolgálat Társulási Tanácsi döntés alapján Társulási Tanácsi döntés alapján 100 %

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás nem lát el hatósági feladatokat.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 -

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 -

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 -

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 -

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 -

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 -

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

-

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

-

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

-

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 Házi segítségnyújtás

Támogató Szolgáltatás

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek jelzése alapján, az önálló életvitel fenntartása mellett a felmerülő krízishelyzetek elhárítása.

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, mely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, amelynek alapelve, hogy az idős ember a lehetőségekhez képest minél tovább maradjon meg saját otthonában. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A kistérségi társulás tanács ülésein folyamatos tájékoztatást tart a társulás által nyújtott közszolgáltatásokról, és azok igénybevételéről. Az ülésekre meghívást kap a Szerencs Város Önkormányzata által fenntartott Szerencsi Hírek kéthetente megjelenő lap, ami folyamatosan beszámol a kistérség munkájáról. A társulás által ellátott közszolgáltatásokról és a társulás munkájáról évente kétszer beszámolnak a polgármesterek képviselő-testületeik felé.

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (1993. évi III. tv. 65/C § (1) bekezdés)
 A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás célja:
2•A társadalmi hátrányok halmozottak, a családok kiestek a munkaerőpiacról, az ellátórendszerekből és szolgáltatásokból •A gettósodás megjelenése vagy veszélye fennáll. •Az ellátórendszerek, a pedagógiai és szociális szolgáltatások a városokban általában jól kiépültek, azonban a slumosodó városrészekben lakó emberek számára gyakorlatilag nem elérhetőek. A program alapelvei Együttdolgozni a leendő szülőkkel, a szülőkkel és gyerekekkel a csecsemők és kisgyerekek testi, szellemi és szociális fejlődésének előmozdításáért, különösen a hátrányos helyzetűekért, hogy harmonikusan fejlődhessenek. Együttműködni a különböző szakmák szakembereivel, azért hogy sikerüljön megtörni a gyerekek hátrányos helyzetének körforgását a szolgáltatás nyújtás tervezésétől a megvalósuláson át az értékelésig. A program célcsoportjai Közvetlen célcsoport A hátrányos helyzetű településeken, településrészeken, illetve hátrányos helyzetű családokban élő 0-5 éves csecsemők és kisgyerekek és az őket nevelő szülők -azok a csecsemők és gyerekek, akik organikusan nem sérültek -azok a csecsemők és kisgyerekek, akik organikusan sérültek, és rehabilitációjukhoz terápia szükséges, -azok a csecsemők és kisgyerekek, akik az életkori sajátosságokhoz képest fejlődésükben lemaradást, vagy annak kockázatát mutatják. Közvetett célcsoport A közvetlen célcsoport hátrányos helyzetének csökkentése érdekében tenni tudó döntéshozók, szakemberek. Azok a szakemberek, akik biztosítják a tünetek és kockázatok felismerését, kezelését szoros szakmai együttműködés keretében. A gyerekek szűkebb és tágabb társadalmi környezete. A program céljai Rövidtávú cél •A csecsemők és kisgyerekek szociális, érzelmi és értelmi fejlődésének javítása •A gyerekek tanulási képességének javítása •Szülői szerepek, kompetenciák megerősítése •A családok és közösségek erősítése Középtávú cél •Az óvoda, később az iskolaérettség növelése •A beiskolázási mutatók javítása •Az iskolai lemorzsolódás csökkentése •A bukások számának csökkentése Hosszú távú cél •A gyerekek jóllétének biztosítása •A hátrányos helyzetű családok deprivációs ciklusának megtörése •A hátrányos helyzetű családokban élő gyerekek jövőbeni sikeres, munkaerő-piaci reintegrációjának megalapozása.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 -

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás nem rendelkezik rendszeres és időszaki kiadvánnyal.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

 

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A Társulási Tanács ülése


7.§


 1. A Társulási Tanács ülése nyilvános. A nyilvános ülésen a hallgatóság az ülés rendjét nem zavarhatja.

(2) Zárt ülés tart a Társulási Tanács

- önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

- az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

Zárt ülést rendelhet el vagyonával való rendelkezés esetén, valamint az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené;

(3) A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, jegyző, továbbá meghívása esetén a székhely polgármesteri hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt.A Társulási Tanács tanácskozási rendje


8.§


(1) A Társulási Tanács ülését az elnök vezeti, melynek során

a) megállapítja, hogy a Tanács ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint történt,

b) megállapítja az ülés határozatképességét, és az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri azt,

c) előterjeszti az ülés napirendjét,

d) tájékoztatást ad a lejárt határidejű döntések végrehajtásának állásáról,

e) tájékoztatást ad az előző Társulási Tanács ülésén elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről,

f) napirendi pontonként vezeti a tárgyalást, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat;

g) a hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását;

h) hozzászóláskor megadja, meghatározott esetben megtagadja, illetve megvonja a szót;

i) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától;

j) tárgyalási szünetet rendel el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti;

k) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja azt, aki méltatlan magatartást tanúsít;

(2) A Társulási Tanács határozatképes, ha a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát.

 1. Az elnök előterjeszti a napirendi tervezetet, amelyről a Társulási Tanács egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül határoz. Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő vagy bármely tag javaslatot tehet.

 2. A munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni, amennyiben az előterjesztés nem a jelen Szabályzatban foglaltak szerint került előkészítésre, illetőleg ha az előterjesztéssel kapcsolatban törvényességi észrevétele van.

(5) A Társulási Tanács az elnök előterjesztése alapján dönt:

 1. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés,

 2. az előző Társulási Tanács ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról szóló beszámoló,

 3. az előző ülést követő fontosabb intézkedésekről, eseményekről adott tájékoztatók elfogadásáról.

(6) Az elnök az egyes előterjesztések felett külön-külön vitát nyit, javasolhatja egyes napirendek összevont tárgyalását. Az előterjesztőhöz a Társulás Tanács tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni.

(7) Az írásbeli előterjesztést az előterjesztő a vita előtt legfeljebb 10 percben szóban, vagy írásban kiegészítheti, ha azt az anyag leadása és az ülés közötti időszakban bekövetkezett változások indokolják.

 1. Az írásbeli előterjesztést az előterjesztő szóban, vagy írásban kijavíthatja, ha névcsere, hibás névírás, szám, vagy számítási hiba, vagy más hasonló elírás történt.

 2. Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatot benyújtó javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja. A módosító javaslat megváltoztatása esetén az elnök azt újabb javaslatként véleményezésre az illetékes bizottságnak átadja.


9.§


(1) A Társulási Tanács tanácskozásának rendje:

 1. Az elnök határozza meg a hozzászólások sorrendjét.

 2. Az előkészítésben résztvevő, az előterjesztő és a javaslat előadója a határozathozatal előtt bármikor felszólalhatnak

 3. Az előterjesztő a határozathozatal előtt a beérkezett módosító indítványokról véleményt mond.

 4. A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik tag bármikor szót kérhet.

(2) Ügyrendi kérdés:

a) napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, elnapolására vonatkozó javaslat,

b) javaslat a hozzászólók listájának lezárására,

c) vita lezárására vonatkozó javaslat,

d) szavazás módjára vonatkozó javaslat.

Az ügyrendi javaslatok felett a Társulási Tanács vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

 1. A Társulási Tanács ülésein a tanácskozási joggal meghívottak a tevékenységi körüket érintő előterjesztések kapcsán felszólalhatnak. A felszólalás időtartamát az elnök korlátozhatja.

 2. A hozzászólásokat követően az elnök a vitát lezárja, összefoglalja a vita lényegét, kitér az előterjesztéstől eltérő véleményekre, a határozati javaslatot érintő valamennyi módosításra. Intézkedik a tanácskozás során elhangzott egyéb javaslatok, észrevételek érdemi megválaszolásáról.

(6) A vita lezárása után a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra.

(7) A vita lezárását követően, a szavazás elrendelésétől annak befejezéséig sem érdemi, sem ügyrendi hozzászólásnak helye nincs, kivéve a személyes érintettség bejelentését.ELŐTERJESZTÉSEK


10.§


 1. Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, és új – tervezett napirenden kívüli – anyag, illetve az előzetesen javasolt határozat-tervezet.

 2. A Társulási Tanács ülését megelőzően - legalább 10 nappal - a jelen szabályzat 10.§ (4) bekezdésben meghatározott személyek és szervek írásban előterjesztést nyújthatnak be; ennek napirendre tűzéséről a Társulási Tanács elnöke foglal állást. Az elnök elutasító véleménye esetén a napirendre vételről a Társulási Tanács egyszerű szótöbbséggel határoz.

 3. A Társulási Tanács elé előterjesztési joggal rendelkezik:

a) az elnök,

b) alelnök,

c) a tanács tagjai,

d) a társulás intézményének vezetője, az intézmény tevékenységéről szóló beszámoló esetén,

e) gazdasági előterjesztés tárgyában a tagönkormányzatok területén működő gazdasági érdekképviseleti szervek, és az előterjesztés tárgyában érintett kamara.

(4) Kötelezően írásos előterjesztés készül:

 1. a társulás tulajdonával és vagyonával kapcsolatos ügyekben, összeghatárra tekintet nélkül,

 2. a társulás és a Társulási Tanács alapvető jelentőségű szervezeti és működési rendjének kialakítása, megváltoztatása, szervezeti és működési formák megszüntetése tárgyában

 3. fejlesztési koncepciók tárgyában

 4. társulás intézménye beszámoltatása ügyében,

 5. a társulás hatáskörébe tartozó személyi ügyekben.


(5) Szóbeli előterjesztést kivételesen, a Társulási Tanács egyszerű szótöbbséggel hozott

döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot akkor is írásban

kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban került sor. A szóbeli előterjesztés

leghosszabb ideje 15 perc, ezt azonban a Társulási Tanács egyszerű szótöbbséggel

megváltoztathatja. 1. Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei

 

11.§


(1) Az előterjesztés első része tartalmazza:

 1. a tárgy pontos bemutatása,

 2. előkészítésben résztvevők megnevezése,

c) amennyiben a munkaterv az előterjesztés tárgyalásához a tagönkormányzatok képviselő-testületei előzetes véleményezését követelik meg, a vélemény csatolása kötelező.

 1. Az előterjesztés második része tartalmazza a megfogalmazott határozati javaslatot, a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.

 2. A határozati javaslatnak:

 1. kapcsolódnia kell szervesen az előterjesztés megállapításaihoz,

 2. törvényesnek, célszerűnek, szakszerűnek és végrehajthatónak kell lennie, konkrétan meghatározva a végrehajtás objektív és szubjektív feltételeit,

 3. ha a döntések végrehajtásnak több módja is lehetséges, tartalmaznia kell az alternatívákat,

 4. rendelkeznie kell az ugyanabban a tárgykörben korábban hozott és hatályos határozat sorsáról,

 5. meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt,

 6. meg kell jelölni a végrehajtás határidejét.

 

 

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Határozathozatal


13.§


 • A Társulási Tanács döntése: határozat.

 • A határozat általános hatályú döntés, a működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések, valamint a társulás költségvetésének és éves beszámolójának (zárszámadásának) megjelenési formája.


14.§


 1. A Társulási Tanács döntéseinek meghozatalához olyan számú szavazat szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. (lakosságszám

(2) A határozatképtelenség okából elmaradt ülés megváltoztatott napirenddel is összehívható, de a jelen szabályzat rendelkezései akkor is betartandók.

(3) A döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A tag köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett tag kezdeményezésére vagy bármely tag javaslatára a Társulási Tanács dönt. A kizárt tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.


15.§


(1) Minősített többségű döntés szükséges:

  1. a területfejlesztési koncepció, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési program kidolgozása és elfogadása, és azok megvalósulásának ellenőrzése;

  2. a Társulás megszüntetésével, a tisztségviselők megválasztásával és visszahívásával, a tagok felvételével és a tagsági viszonyok megszűnésével kapcsolatos kérdések;

  3. a Tárulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához;

  4. a Társulás megszüntetéséről, és a társuláshoz történő újabb tag felvételéről, társulásból történő kizárásról

  5. pályázat benyújtásáról.

 

(2) A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.


16.§


 1. A Társulási Tanács döntéseit általában nyílt szavazással hozza. A Társulási Tanács ülésén szavazni személyesen, vagy delegált helyettesítésre kijelölt tag útján lehet.

 2. A nyílt szavazás a szerencsi polgármesteri hivatal nagytanácskozó termében gépi úton, ettől eltérő helyszínen kézfelemeléssel történik.

 3. Név szerinti szavazást kell tartani:

 1. ha az elnök indítványozza;

 2. a Társulási Tanács tagjának javaslatára, ha azt a jelen lévő tagok 1/4-e kéri.

 1. Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a tagok névsorát. A tagok „igen" vagy "nem" nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét - névsorral együtt - átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

 2. A Társulási Tanács a jegyző irányításával és felügyelete mellett titkos szavazást tarthat az SZMSZ 7. § (2) bekezdésében meghatározott ügyekben, továbbá az elnök, a bizottság, illetve bármely tag javaslatára. A titkos szavazás a szerencsi polgármesteri hivatal nagytanácskozó termében gépi úton, más helyszínen borítékba helyezett szavazólapon, arra kijelölt helyiségben és urna igénybevételével történik.

 3. A titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazás megismétléséről, illetve elhalasztásáról – annak konkrét idejének megjelölésével – azonnal dönteni kell. A szavazás újabb szavazategyenlőség esetén azonnal megismételhető.

(7) A titkos szavazásról – ha nem gépi úton történik- külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

– a szavazás helyét, napját, kezdő és befejező időpontját,

– a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét,

– a szavazás során felmerült körülményeket.


17.§


(1) A szavazás rendje:

- az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként megszavaztatja;

- előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatok felett kell dönteni;

- kézfelemeléssel történő szavazásnál szavazni először igent, majd nemet végül tartózkodást tartalmazó elnöki kérdésre adandóan kell;

- a szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot.

(2) Ha a szavazás eredménye felől kétség merülne fel, bármely tag kérésére az elnök köteles megismételtetni a szavazást. A szavazás módjának megváltoztatását adott napirend során a vita lezárásáig bármely tag javasolhatja. A Társulási Tanács a javaslatról vita nélkül határoz.


18.§


(1) A Társulási Tanács határozatait külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

(2) A Társulási Tanács határozatairól a munkaszervezet vezetője nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a határozat számát, valamint tárgyát.

(3) A határozatokat a Társulási Tanács ülését követő 3 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek, szerveknek. A tagok a határozatokat a legközelebbi ülés anyagával együtt kapják meg.

 

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

2017. február 10. (péntek)

      1. Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására

      ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

      2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. április 28. (péntek)

1. Javaslat a Társulás 2016. évi beszámolójának elfogadására (zárszámadás)
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. 2016. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

3. Tájékoztató a FEUVE és a belső ellenőrzés működéséről

ELŐTERJESZTŐ: költségvetési szerv vezetője

      4. Egyéb aktuális feladatok megtárgyalása

2017. augusztus 25. (péntek)

      1. Tájékoztató a társulás 2016. évi I. féléves munkájáról

      ELŐTERJESZTŐ: Tárulási Tanács elnöke

      2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. október 27. (péntek)

1. Tájékoztató a társulás által végzett szociális, valamint gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. november 24. (péntek)

1. Javaslat a 2018. évi költségvetési koncepció elfogadására
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. december 15. (péntek)

1. Javaslat a 2017. évi munkaterv elfogadására

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      2. Előterjesztés a Társulás 2016. évi munkájának értékelésére ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

3. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

2017. február 10. (péntek)

      1. Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására

      ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

      2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. április 28. (péntek)

1. Javaslat a Társulás 2016. évi beszámolójának elfogadására (zárszámadás)
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. 2016. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

3. Tájékoztató a FEUVE és a belső ellenőrzés működéséről

ELŐTERJESZTŐ: költségvetési szerv vezetője

      4. Egyéb aktuális feladatok megtárgyalása

2017. augusztus 25. (péntek)

      1. Tájékoztató a társulás 2016. évi I. féléves munkájáról

      ELŐTERJESZTŐ: Tárulási Tanács elnöke

      2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. október 27. (péntek)

1. Tájékoztató a társulás által végzett szociális, valamint gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. november 24. (péntek)

1. Javaslat a 2018. évi költségvetési koncepció elfogadására
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. december 15. (péntek)

1. Javaslat a 2017. évi munkaterv elfogadására

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      2. Előterjesztés a Társulás 2016. évi munkájának értékelésére ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

3. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 A társulási ülések nyilvánosak.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

2017. február 10. (péntek)

      1. Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására

      ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

      2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. április 28. (péntek)

1. Javaslat a Társulás 2016. évi beszámolójának elfogadására (zárszámadás)
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. 2016. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

3. Tájékoztató a FEUVE és a belső ellenőrzés működéséről

ELŐTERJESZTŐ: költségvetési szerv vezetője

      4. Egyéb aktuális feladatok megtárgyalása

2017. augusztus 25. (péntek)

      1. Tájékoztató a társulás 2016. évi I. féléves munkájáról

      ELŐTERJESZTŐ: Tárulási Tanács elnöke

      2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. október 27. (péntek)

1. Tájékoztató a társulás által végzett szociális, valamint gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. november 24. (péntek)

1. Javaslat a 2018. évi költségvetési koncepció elfogadására
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. december 15. (péntek)

1. Javaslat a 2017. évi munkaterv elfogadására

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      2. Előterjesztés a Társulás 2016. évi munkájának értékelésére ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

3. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

1/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása2/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása3/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: Az Áht. 29./A § szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól4/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: az SzTcKT 2017. évi költségvetése


5/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása


6/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

7/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: Javaslat a Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására

8/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

9/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

10/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezeti ellenőrzés (FEUVE) működtetéséről

11/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: 2016. évi beszámoló beterjesztése

12/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: a szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjak felülvizsgálata

13/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: Döntés a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő házi segítségnyújtás megüresedett vezető gondozónői álláshely betöltésének pályázati kiírásáról

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

1/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

3/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: Az Áht. 29./A § szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól

4/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: az SzTcKT 2017. évi költségvetése

5/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása


6/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

 

7/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: Javaslat a Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására


8/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

9/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

10/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezeti ellenőrzés (FEUVE) működtetéséről

11/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: 2016. évi beszámoló beterjesztése

12/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: a szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjak felülvizsgálata

13/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: Döntés a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő házi segítségnyújtás megüresedett vezető gondozónői álláshely betöltésének pályázati kiírásáról

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

u.a.

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

1/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 11

Szavazott 11

Igen szavazat 11

Nem szavazat 0

Tartózkodás 02/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 12

Szavazott 12

Igen szavazat 12

Nem szavazat 0

Tartózkodás 03/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: Az Áht. 29./A § szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 12

Szavazott 12

Igen szavazat 12

Nem szavazat 0

Tartózkodás 04/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: az SzTcKT 2017. évi költségvetése

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 12

Szavazott 12

Igen szavazat 12

Nem szavazat 0

Tartózkodás 0


5/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 10

Szavazott 10

Igen szavazat 10

Nem szavazat 0

Tartózkodás 0

6/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 10

Szavazott 10

Igen szavazat 10

Nem szavazat 0

Tartózkodás 0

7/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: Javaslat a Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 10

Szavazott 10

Igen szavazat 10

Nem szavazat 0

Tartózkodás 0

8/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 10

Szavazott 10

Igen szavazat 10

Nem szavazat 0

Tartózkodás 0


9/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 10

Szavazott 10

Igen szavazat 10

Nem szavazat 0

Tartózkodás 0

 

10/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezeti ellenőrzés (FEUVE) működtetéséről

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 10

Szavazott 10

Igen szavazat 10

Nem szavazat 0

Tartózkodás 0

 

11/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: 2016. évi beszámoló beterjesztése

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 10

Szavazott 10

Igen szavazat 10

Nem szavazat 0

Tartózkodás 0

 

12/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: a szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjak felülvizsgálata

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 10

Szavazott 10

Igen szavazat 10

Nem szavazat 0

Tartózkodás 0


13/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: Döntés a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő házi

segítségnyújtás megüresedett vezető gondozónői álláshely betöltésének pályázati kiírásáról

Szavazás:

Tagok száma 18

Jelen van 10

Szavazott 10

Igen szavazat 10

Nem szavazat 0

Tartózkodás 0

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

A Társulás ilyen pályázattal nem rendelkezik.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

-

 

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 Tájékoztató

közérdekű adatigénylésről

 

Jogszabályi háttér:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26.§ (1) bekezdése értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamit jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megtekinthesse.

 

Adatigénylési eljárás:

 

Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségeken:

Írásban: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Elektronikusan: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szóban, írásban: a mindenkori ügyfélfogadási időben

 

Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.

 

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

 

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni kép- az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

 

Adatigénylés megtagadása, az adatigénylés eredménytelensége:

 

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. Alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban, vagy elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

 

 

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

 

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

3900 Szerencs, Rákóczi út 89

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.

Image

Médiapartnereink

Image

Tegyen virtuális túrát településünkön!

Image