ROVATOK

2024. júl. 19, P
Emília, Esztella

Alapítványok

Amábilis Alapítvány
Adószáma: 18412987-1-05
Célja: A régióban élő emberek betegségmegelőzésének,gyógyításának, öregek ápolásának, gondozásának színvonalának emelése. Kulturális, oktatási, kutatási feladatok, fejlesztési munkák elősegítése. Egészségügyi célú rendezvények támogatása,egészségügyi és szociális dolgozók továbbképzésének támogatása.

_______________________________

 

Angyali Segítőkéz az Idősekért Alapítvány
Adószáma: 18756751-1-05
Célja: Az alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek elősegítése érdekében végzi tevékenységét, úgy mint az idősek támogatása, környezeti feltételeik jobbá tétele, idősek otthona támogatása, fejlesztési célok. Egészségmegőrző programok szervezése, lebonyolítása. Gondoskodás a szociálisan hátrányos helyzetű időskorúak esetenkénti élelmezéséről, a rászorulók részére ideiglenesen hajlék nyújtásáról. Egészségügyi szerepkör vállalása, egészségmegőrzés. A szociális gondoskodás az idősekről, házi beteggondozás-ápolás. Tartós bentlakásos elhelyezés és ápolás. Állatvédelem. Gyermekvédelem és gondoskodás. A szabadidő értékteremtő és értékmegőrző módon történő eltöltését segítő programok szervezése, oktatás, ingatlankezelés. Az alapítvány közhasznú tevékenységei: -egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; – kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítás; filmszínház, előadó- művészeti szervezetek támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; – a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.

_______________________________


Balogh Sándor Alapítvány
Adószáma: 19333683-1-05
Célja: Az emberek nevelése és oktatása, képességeik fejlesztése, ismeretterjesztés. A hátrányos helyzetben lévő beteg, szociálisan vagy önhibájukon kívül rászoruló diákok tanulmányainak, megélhetésének segítése (ösztöndíjjal), a tudományos tevékenység, kutatás, kulturális tevékenység segítése, kulturális csoportok, művészetek és művészeti tevékenység támogatása, műalkotások megvétele, kiállítások szervezése, a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. A hátrányos helyzetű csoportok életesélyeinek javítása, szociális tevékenység, családsegítés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: – egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító – , egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása, – tudományos tevékenység, kutatás, – nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, – kulturális tevékenység, – kulturális örökség megóvása, – műemlékvédelem, – hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

_______________________________


Beteg Gyermekekért Alapítvány
Adószáma: 18407048-1-05
Célja: Az időlegesen vagy tartósan beteg gyermekek ápolása, gondozási vagy jelentős összeget igénylő orvosi beavatkozások költségeinek részbeni vagy teljes átvállalása. Nagyösszegű műtétek költségeinek részbeni vagy teljes átvállalása. Beteg gyermekek utókezelésével kapcsolatban felmerült költségek részbeni vagy teljes átvállalása. Beteg gyermekek utókezelésével kapcsolatban felmerült költségek teljes vagy részleges átvállalása.

_______________________________


Bocskai István Gimnázium Alapítvány
Adószáma: 18412877-1-05
Célja: Cél A Szerencsi Bocskai István Gimnáziumban tanulók és pedagógusok szellemi, erkölcsi és anyagi támogatása, különös tekintettel a nehéz anyagi körülmények között élők hátrányos helyzetére.

_______________________________


Együtt A Sérült Emberekért Alapítvány
Adószáma: 19333353-1-05
Célja: elősegíteni az értelmi fogyatékos személyek ellátását, -nappali ellátást biztosítani heti 5 alkalommal, munkanapokon az értelmi fogyatékos fiataloknak és fiatal felnőtteknek nappali ellátás keretében, az ellátás keretében napi egyszeri melegétel biztosítása, -6-8 fős csoportokban olyan foglalkozások tartása, amely előmozdítja a fogyatékos fiataloknak és fiatal felnőtteknek a fejlesztését is, -a fenti feladatkörben anyagi eszközökkel azon szervezetek, társulások támogatása, amelyek fogyatékos fiatalok és fiatal felnőttek segítését feladatuknak tekintik.

_______________________________


„Fejlesztési és Civil Ház” Alapítvány
Adószáma: 19330714-1-05
Célja: Szerencs város, illetve a szerencsi és környező kistérségekben a következő feladatok ellátása: civil szervezetek működésének elősegítése, vállalkozásfejlesztés, munkaerőpiac bővítése, a hátrányos helyzetű munkaerőpiaci szereplők helyzetének javítása, szociális gazdaság erősítése. természeti, kulturális, épített örökség megőrzése.

_______________________________


GLoBS Vagyongazdálkodó Alapítvány
Adószáma: 19168478-1-05
Célja: stratégiai szemléletű, felelős vagyongazdálkodásra való nevelés és oktatás, a korszerű ingatlangazdálkodási ismeretek terjesztése, a társaságok eredményességének, növelésének, lehetőségeinek bemutatása.

_______________________________


Gyermekkert Alapítvány
Adószáma: 18010774-1-05
Célja: Elősegítse a szerencsi Napsugár Óvodában a magas szintű nevelést, oktatást, az óvodások körülményeinek javítását, valamin eszközökkel lássa el az óvodát, annak érdekében, hogy az óvodából kikerülő gyermekek minél hasznosabb és elégedettebb tagjaivá váljanak a társadalmi közösségnek.

_______________________________


Hajnali Kulturális Alapítvány
Adószáma: 18874730-1-05
Célja: Szerencs Városban és környékén lakó fiatalok számára lehetőséget nyújtani a nép kultúra megismeréséhez, hagyományok ápolásához, a feledésbe merült táncok, népdalok, szokások, játékok megismertetése, olyan programok, szakmai előadások szervezése, ahol kultúránk minden részletével megismerkedhetnek az érdeklődők, ezen szakmai programokba az anyaországokon kívül élő magyar fiatalok bevonása. Tehetséges gyermekek támogatása, segítése, kiállítások szervezése (pld.: viseletek, szőttesek, tájegységekről szóló felvételek, stb.) táborok, szakmai továbbképzések, a fesztiválok, táncházak, zenei események, határon átívelő nemzetközi kapcsolatok kialakítása, a város kulturális lehetőségeinek bővítése, táncegyüttes szakmai irányítása, a táncosok továbbképzése, továbbtanulóink támogatása, a cél elérése érdekében a szükséges eszközök biztosítása, adományok gyűjtése.

_______________________________


Hegyalja Pedagógus Kórusért Alapítvány
Adószáma: 19334361-1-05
Célja: Szerencs és vonzáskörzetében élő és tevékenykedő, a zeneművészet iránt érdeklődést tanúsító pedagógusok, illetve más értelmiségiek összefogása; a klasszikus és modern, illetve egyházi kórusművészet hagyományainak megőrzése, ápolása; a Hegyalja zenei kulturális életének, művészetének felvirágoztatása, megismertetése a helyi/hazai lakossággal, illetve közvetítése a határon túli magyarság, valamint Európa és a világ más nemzetei felé; a felnövekvő ifjúság zenei tanítása és nevelése; országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

_______________________________


„Kiss Attila” Alapítvány
Adószáma: 18448746-1-05
Célja: a) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és ezen tevékenységek támogatása elsődlegesen a Szerencs környéki iskolák dákjai körében. b) Pályázatok kiírása ösztöndíj alapítása révén, c) Kiss Attila tanári munkásságának, emberi habitusának, emlékének megőrzése, méltó ápolása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztése, ismeretterjesztés.

_______________________________


Kiút Mindenkinek Alapítvány
Adószáma: 18907115-1-05
Célja: A hátrányos helyzetű családok gyermekeinek támogatása, óvoda, iskola, kollégium létrehozásával, fenntartásával és működtetésével; szervezetek és csoportok, alapítványok, sport, kirándulás, rendezvények támogatása; karitatív szervezetek támogatása; szociális védelem és felvilágosítás nyújtása; népkonyha, ingyen pékség, cukrászda, konyha létrehozása, fenntartása, üzemeltetése; rászorulók védelme, támogatása, karitatív segítése; vállalkozások támogatása gépekkel berendezésekkel, vissza nem térítendő pénzbeli juttatás formájában; hátrányos helyzetben lévő, vagy beteg emberek, valamint gyermekek támogatása, valamint egészségügyi és oktatási intézmények segítése. Az alapítvány cél szerinti besorolása: szociális tevékenység oktatás, nevelés

_______________________________


Könnyek Nélkül Alapítvány
Adószáma: 18270710-1-05
Célja: Segítsen azokon az embereken, akik a családon belüli erőszak áldozatai lettek. Az alapítvány további célja még a beteg gyermekek anyagi támogatása, tanulmányaik segítséges, és a biztonságos otthonteremtés, valamint beteg, időskorúak anyagi támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Az alapítvány cél szerinti besorolása: gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.

_______________________________


„Kulcsár Anita” Sporttámogató Alapítvány
Adószáma: 18619775-1-05
Célja: Szerencs városában és a környező településeken a tehetséges fiatalok szabadidő- és versenysportja művelésének támogatása, szervezése elősegítése. Az alapítói névadó példaadó emlékének támogatása, és azon rendezvények támogatása, amelyek a kézilabdajáték népszerűségét terjesztik. A tanulás és a sport együttesének lélekemelő, egészségmegőrző szerepének hirdetése a történelmi hagyományok tükrében. Azoknak a közhasznú feladatoknak a segítése és ellátása, amely az oktatás és a sportszervezés kapcsán az általános és középiskolai oktatás feladatába is tartozik, és amelyet állami szervnek vagy Szerencs Város Önkormányzatának kell ellátnia. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

_______________________________


Mosoly Alapítvány az Oktatás Fejlesztéséért
Adószáma: 18426430-1-05
Célja: A szerencsi oktatási intézményekben folyó oktató- nevelő munka segítése és támogatása. Így különösen: -a Szerencsi Napsugár Óvoda számára támogatás nyújtása a taneszközök, játékok beszerzése, -tehetséges gyermekek támogatása megfelelő színvonalú tanulmányok folytatásában, -tanulmányi kirándulások szervezése, illetőleg ilyen célú kirándulások költségeinek térítése, -egészséges életmódra nevelés, -óvodai sport támogatása, -környezet szeretetre nevelés, az anyanyelvi kultúra, művészetekkel kapcsolatos széles körű ismeretek oktatási intézményeken belüli terjesztésének támogatása, -gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység támogatása, -Tokaj hegyaljával kapcsolatos táj specifikus ismeretek elsajátításához támogatás nyújtása, illetőleg intézményi háttér biztosítása.

_______________________________


Munkás Szent József Új szerencsi római katolikus templomának felépítéséért Alapítvány
Adószáma: 18410992-1-05
Célja: Új római katolikustemplom építése, hogy a Római katolikus Egyház szerencsi tagjainak lelki gondozást megfelelően elláthassa, közhasznú tevékenységével a város lelki szellemi kultúráját előmozdíthassa. Az új templom alsó szintjén urnatemetésre alkalmas hely létesítése, és urnafülkék határidő nélküli elhelyezésére – őrzésére- alkalmas díszes helyiség kialakítása, ahol vallási hovatartozástól függetlenül temetőhely igényelhető.

_______________________________


„Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapítvány”
Adószáma: 18412303-1-05
Célja: Annak elősegítése, hogy az iskola tanulói képességeiket minél jobban fejleszthessék – a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása – az oktatás feltételeinek javítása Az alapítvány közhasznú tevékenységei többek között: kulturális örökség megóvása, védelme, tekintettel a határon túli magyarság által teremtett kulturális hagyaték vonatkozásában is, kulturális tevékenység és szolgáltatás, tudományos tevékenység, kutatás, együttműködés a középtávú-, technológia – és innováció – politikai stratégia kialakításában, alapfokú iskolai nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 6) Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása, az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját, támogatja a sportmozgalmakat.

_______________________________


Rekreációs és Szabadidő Alapítvány
Adószáma: 19277978-1-05
Célja: Szerencs és a környékbeli települések sport életének élénkítése. Szabadidő sport és rekreációs tevékenység biztosítása. A sportolás népszerűsítése, sportos életmód támogatása, ezáltal az egészségmegőrzést szolgáló prevenció elősegítése. Amatőr sporttevékenységek támogatása, szervezése. Közösségek építése, aktív pihenés lehetőségének biztosítása, köznevelési intézmények bevonása a programokba. Hasonló tevékenységi körrel rendelkező civil szervezetekkel, alapítványokkal való együttműködés, közös programok, rendezvények szervezésén keresztül. Határon túli civil szervezetekkel, alapítványokkal való együttműködés.

_______________________________


„Szent András” Alapítvány
Adószáma: 18442582-1-05
Célja: A Szerencsi Görög Kaktolikus Egyházközség hitéletének zavartalan biztosítása, fejlesztése, a templom és környezete fizikai és műszaki állapotának fenntartása, fejlesztése, az egyházközség közösségi életének előmozdítása, a liturgiák hagyományos, több évtizedes rendjének fenntartása, elősegítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység.

_______________________________


„Szerencs és Környéke Tűzvédelméért” Alapítvány
Adószáma: 18436549-1-05
Célja: -Szerencs és környéke tűzmegelőzési propaganda munkájának elősegítése, ennek keretében tűzvédelmi felvilágosító, szemléltető eszközök készítése, terjesztése, – Közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, -Ismeretterjesztő előadások, oktatások szervezése a lakosság felvilágosítása, a tűzmegelőzési tevékenység megismerése céljából, -Szerencs térségben az önkéntes tűzoltóságok, tűzoltó zenekar támogatása és felszereltségük javítása, -A Szerencsi Tűzoltóparancsnokság új tűzoltó technikákkal való ellátása.

_______________________________


Szerencs Labdarúgásáért Alapítvány
Adószáma: 18738597-1-05
Célja: Szerencs város Sportegyesülete (röv. neve: Szerencs VSE) felnőtt férfi nagypályás labdarúgók csapatának támogatása, elsősorban a csapat tagjainak személyes anyagi ösztönzése a minél jobb bajnoki és kupaszereplés érdekében. Célja továbbá a szurkolókkal való kapcsolattartás, a szerencsi labdarúgás népszerűsítése, minden olyan személlyel és szervezettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, aki vagy amely bármilyen módon érdekelt a labdarúgásban. Az Alapítványhoz befolyt összegből támogatható minden a bajnoki és kupaszerepléssel összefüggő és felmerülő tárgyi és személyi kiadás, pl. mérkőzések utáni étkezések, orvosi vizsgálatok költségei, nevezések költségei, pályázati önerő biztosítása, mérkőzésekre történő utazási költségek, pályakarbantartás, felújítás, labdák, felszerelések vásárlása, barátságos felkészülési mérkőzések, tornák, edzési lehetőségek teljes vagy részleges támogatása, pálya körüli nézőtér felújítása, karbantartása, a hangosítás megoldása, az öltözők felújítása, folyamatos karbantartása, a felszerelések tisztításához szükséges tárgyak, eszközök megvásárlása.

_______________________________


Szerencs Német Nemzetiségi Közösségéért Alapítvány
Adószáma: 18396285-1-05)
Célja: a szerencsi német nemzetiségi közösség kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzése, a közös történelmi múlt feltárása, emlékeinek ápolása, b.) a német nyelvoktatás és- tanulás támogatása, c.) a szerencsi német nemzetiségi közösség tagjai és Szerencs német testvértelepülései közötti kapcsolat erősítése, d.) a szerencsi német nemzetiségi közösség és a hazai németség közötti kapcsolatok kialakítása és fejlesztése, e.) a más hazai és határon túli nemzetiségi kisebbségi közösségekkel történő kulturális együttműködés.

_______________________________


„Szerencs Számítástechnika-Oktatásért és Diáksportjaiért” Alapítvány
Adószáma: 18416888-1-05
Célja: A számítástechnika oktatással, az ifjúsági és diáksporttal, az egészséges életmóddal összefüggő önkéntes szerveződések, kezdeményezések, megmozdulások, rendezvények, elméleti eszközök támogatása.

_______________________________


Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány
Adószáma: 18425752-1-05
Célja: Az oktatás-nevelés fejlesztése, játékszerek bővítése, a tárgyi eszközök korszerűsítése. Az udvari játékok fejlesztése, javítása, logikai és készségfejlesztő játékok beszerzése. Könyvek és segédanyagok vásárlása.

_______________________________


Szerencsi Gyár-kerti Óvodáért Alapítvány
Adószáma: 18422292-1-05
Célja: A szerencsi Gyár-kerti Napköziotthonos Óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre, a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai játszótér állagának megőrzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátás, továbbképzések támogatása, a gyerekek zenei-, művészeti-, kulturális nevelése, anyanyelvi nevelés, kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra nevelés.

_______________________________


Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítvány
Adószáma: 18649734-1-05
Célja: Az állatok védelme, az állatvédelmi jogszabályok megsértése elleni fellépés, sérült állatok gyógykezelése, gondozása, gazdájuk felkutatása és ennek sikertelensége esetén számukra új gazda keresése. Állatvédelmi oktatás, ismeretterjesztés, támogatás nyújtása állatok ivartalanításához a rászorulók részére, és ezzel a túlszaporodás megakadályozása. Támogatás nyújtása rászorulók részére az állatok azonosító jellel (chip) való ellátásának és kötelező beoltásának költségeihez.

_______________________________


„Szerencsi Rászorultakért” Alapítvány
Adószáma: 18434956-1-05
Célja: A szerencsi rászorultak – munkanélküliek, kisnyugdíjasok, hátrányos helyzetű családok stb. – megsegítése. Az alapítvány további célja, a helyi társadalom perifériájára szorult réteg támogatása, egyrészt anyagi, jogi segítségnyújtással, képzésekkel, érdekvédelemmel, adománygyűjtéssel és különböző karitatív és egyéb

_______________________________


„Szerencsi Szakképzésért”Alapítvány
Adószáma: 18433546-1-05
Célja: Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenysége. a./ Az oktatás feltételeinek javítása: – a szakképzés tárgyi feltételeinek javítása, – korszerű oktatási eszközök alkalmazásának elősegítése az iskolai és gyakorlati képzés területén, – a nyelvtanulás, a számítástechnika, az elektronika és más szakmai területek oktatásának korszerűsítése, eszközeinek bővítése, – az iskolai sportolási lehetőségek támogatása, – a kulturálódás, a művelődés lehetőségeinek segítése. b.) diákok körében: – a tehetséggondozás feltételeinek javítása, – a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok segítése, – a kiemelkedő szakmai, – tanulmányi eredményeket elért tanulók jutalmazásának, díjazásának lehetővé tétele, – közösség formáló iskolai versenyek szervezése, a nyertesek elismerése, – szabadidős – és sport programok támogatása, – diákok nyelvtanulási céllal történő külföldi útjának támogatása.

_______________________________


Szerencsi Tehetségekért Alapítvány
Adószáma: 18412444-1-05
Célja: A Szerencsi Általános Iskola felső tagozatában tanuló tehetséges gyermekek anyagi támogatása. Az iskola nyelvoktatási feltételeinek javítása. Az oktatásban résztvevő pedagógusok anyagi ösztönzése.

_______________________________


Sziget Alapítvány
Adószáma: 18412884-1-05
Célja: A Szerencs és térségében lévő természeti értékek védelme. Helyi történelmi, néprajzi, kulturális emlékek felkutatása. Környezetvédelem. Egészségvédelem.

_______________________________


„Tegyünk a jövő géniuszaiért!” Alapítvány
Adószáma: 19138031-1-05
Célja: A térség hátrányos helyzetű gyermekeinek társadalmiságra nevelése élmény-, képesség- és készségfejlesztő programok szervezése, támogatása révén; a tehetségfejlesztés feltételeinek javítását és bővítését célzó szemléltető-, technikai- és sporteszközök és egyéb innovatív eszközök beszerzése; a nyelvoktatás, nyelvtanulás feltételeinek javítása; a tanulóifjúság sport- és turisztikai programjainak támogatása, a tehetséges sportolók és sport iránt érdeklődők szakmai fejlesztése és anyagi támogatása, a sport népszerűsítését szolgáló események szervezése; a tanulóifjúság nyelvi kultúrájának fejlesztése, vizuális nevelése; a pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgáltatások bevezetésének elősegítése; a kiemelkedően jó munkát végző szakemberek elismerése, a "Genius mentor" cím létrehozása; kiemelkedő eredményt elérő tanulók elismerése, a „Genius prima" cím létrehozása; a felnőttképzés szervezése; az iskolázottsággal vagy szakképesítéssel nem rendelkezők részére képzési programok, segédanyagok kidolgozása és terjesztése, tananyag-fejlesztés; közösségi foglalkoztató, információs pont üzemeltetése, információ-technikai eszközökkel való ellátása, közösségi célra ingatlan vásárlása; a tehetséggondozást érintő szakmai könyv- és kiadványterjesztés; a tehetséges fiatalok művészeti képzésének elősegítése, ezzel összefüggő rendezvények szervezése; a fiatalok művészeti tevékenységét elősegítő nevelési és oktatási program létrehozása és fejlesztése.

_______________________________


„Zemplén a Csángókért”Alapítvány
Adószáma: 18448784-1-05
Célja: A szórványmagyarságban élő csángók kulturális önállóságának megőrzéséhez történő segítségnyújtás. Az alapítvány közhasznú tevékenység: -Nevelés és oktató, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, -kulturális tevékenység, -kulturális örökség megóvása, – a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Image

Médiapartnereink

Image

Tegyen virtuális túrát településünkön!

Image