- www.szerencs.hu - Szerencs város honlapja

2017. június 29.
csütörtök
Szöveg méret
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Főoldal Közérdekű adatok Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések

Email Nyomtat PDF

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A Társulási Tanács ülése

 

7.§

 

12.              A Társulási Tanács ülése nyilvános. A nyilvános ülésen a hallgatóság az ülés rendjét nem zavarhatja.

(2)       Zárt ülés tart a Társulási Tanács

- önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

- az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

Zárt ülést rendelhet el vagyonával való rendelkezés esetén, valamint az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené;

(3)       A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, jegyző, továbbá meghívása esetén a székhely  polgármesteri hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt.

 

 

A Társulási Tanács tanácskozási rendje

 

8.§

 

(1)       A Társulási Tanács ülését az elnök vezeti, melynek során

a) megállapítja, hogy a Tanács ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint történt,

b) megállapítja az ülés határozatképességét, és az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri azt,

c) előterjeszti az ülés napirendjét,

d) tájékoztatást ad a lejárt határidejű döntések végrehajtásának állásáról,

e) tájékoztatást ad az előző Társulási Tanács ülésén elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről,

f) napirendi pontonként vezeti a tárgyalást, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat;

g) a hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását;

h) hozzászóláskor megadja, meghatározott esetben megtagadja, illetve megvonja a szót;

i) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától;

j) tárgyalási szünetet rendel el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti;

k) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja azt, aki méltatlan magatartást tanúsít;

(2)       A Társulási Tanács határozatképes, ha a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát.

(3)               Az elnök előterjeszti a napirendi tervezetet, amelyről a Társulási Tanács egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül határoz. Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő vagy bármely tag javaslatot tehet.

(4)               A munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni, amennyiben az előterjesztés nem a jelen Szabályzatban foglaltak szerint került előkészítésre, illetőleg ha az előterjesztéssel kapcsolatban törvényességi észrevétele van.

(5)       A Társulási Tanács az elnök előterjesztése alapján dönt:

a)      a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés,

b)      az előző Társulási Tanács ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról szóló beszámoló,

c)       az előző ülést követő fontosabb intézkedésekről, eseményekről adott tájékoztatók elfogadásáról.

(6)       Az elnök az egyes előterjesztések felett külön-külön vitát nyit, javasolhatja egyes napirendek összevont tárgyalását. Az előterjesztőhöz a Társulás Tanács tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni.

(7)       Az írásbeli előterjesztést az előterjesztő a vita előtt legfeljebb 10 percben szóban, vagy írásban kiegészítheti, ha azt az anyag leadása és az ülés közötti időszakban bekövetkezett változások indokolják.

(8)                 Az írásbeli előterjesztést az előterjesztő szóban, vagy írásban kijavíthatja, ha névcsere, hibás névírás, szám, vagy számítási hiba, vagy más hasonló elírás történt.

(9)                 Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatot benyújtó javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja. A módosító javaslat megváltoztatása esetén az elnök azt újabb javaslatként véleményezésre az illetékes bizottságnak átadja.

 

9.§

 

(1)       A Társulási Tanács  tanácskozásának rendje:

a)      Az elnök határozza meg a hozzászólások sorrendjét.

b)      Az előkészítésben résztvevő, az előterjesztő és a javaslat előadója a határozathozatal előtt bármikor felszólalhatnak

c)      Az előterjesztő a határozathozatal előtt a beérkezett módosító indítványokról véleményt mond.

d)     A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik tag bármikor szót kérhet.

(2)       Ügyrendi kérdés:

a) napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, elnapolására vonatkozó javaslat,

b) javaslat a hozzászólók listájának lezárására,

c) vita lezárására vonatkozó javaslat,

d) szavazás módjára vonatkozó javaslat.

           Az ügyrendi javaslatok felett a Társulási Tanács vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

(3)          A Társulási Tanács ülésein a tanácskozási joggal meghívottak a tevékenységi körüket érintő előterjesztések kapcsán felszólalhatnak. A felszólalás időtartamát az elnök korlátozhatja.

(4)          A hozzászólásokat követően az elnök a vitát lezárja, összefoglalja a vita lényegét, kitér az előterjesztéstől eltérő véleményekre, a határozati javaslatot érintő valamennyi módosításra. Intézkedik a tanácskozás során elhangzott egyéb javaslatok, észrevételek érdemi megválaszolásáról.

(6)       A vita lezárása után a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra.

(7)       A vita lezárását követően, a szavazás elrendelésétől annak befejezéséig sem érdemi, sem ügyrendi hozzászólásnak helye nincs, kivéve a személyes érintettség bejelentését.

 

 

ELŐTERJESZTÉSEK

 

10.§

 

(1)        Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, és új – tervezett napirenden kívüli – anyag, illetve az előzetesen javasolt határozat-tervezet.

(2)        A Társulási Tanács ülését megelőzően - legalább 10 nappal - a jelen szabályzat 10.§ (4) bekezdésben meghatározott személyek és szervek írásban előterjesztést nyújthatnak be; ennek napirendre tűzéséről a Társulási Tanács elnöke foglal állást. Az elnök elutasító véleménye esetén a napirendre vételről a Társulási Tanács egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3)        A Társulási Tanács elé előterjesztési joggal rendelkezik:

a) az elnök,

b) alelnök,

c) a tanács tagjai, 

d) a társulás intézményének vezetője, az intézmény tevékenységéről szóló beszámoló esetén,

e) gazdasági előterjesztés tárgyában a tagönkormányzatok területén működő gazdasági érdekképviseleti szervek, és az előterjesztés tárgyában érintett kamara.

(4)     Kötelezően írásos előterjesztés készül:

a)      a társulás tulajdonával és vagyonával kapcsolatos ügyekben, összeghatárra tekintet nélkül,

b)      a társulás és a Társulási Tanács alapvető jelentőségű szervezeti és működési rendjének kialakítása, megváltoztatása, szervezeti és működési formák megszüntetése tárgyában

c)      fejlesztési koncepciók tárgyában

d)      társulás intézménye beszámoltatása ügyében,

e)      a társulás hatáskörébe tartozó személyi ügyekben.

 

(5)     Szóbeli előterjesztést kivételesen, a Társulási Tanács egyszerű szótöbbséggel hozott

         döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot akkor is írásban

          kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban került sor. A szóbeli előterjesztés

          leghosszabb ideje 15 perc, ezt azonban a Társulási Tanács egyszerű szótöbbséggel

          megváltoztathatja.

 

 

Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei

 

11.§

 

(1)       Az előterjesztés első része tartalmazza:

a)      a tárgy pontos bemutatása,

b)      előkészítésben résztvevők megnevezése,

c) amennyiben a munkaterv az előterjesztés tárgyalásához a tagönkormányzatok képviselő-testületei előzetes véleményezését követelik meg, a vélemény csatolása kötelező.

13.              Az előterjesztés második része tartalmazza a megfogalmazott határozati javaslatot, a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.

14.              A határozati javaslatnak:

a)      kapcsolódnia kell szervesen az előterjesztés megállapításaihoz,

b)      törvényesnek, célszerűnek, szakszerűnek és végrehajthatónak kell lennie, konkrétan meghatározva a végrehajtás objektív és szubjektív feltételeit,

c)      ha a döntések végrehajtásnak több módja is lehetséges, tartalmaznia kell az alternatívákat,

d)     rendelkeznie kell az ugyanabban a tárgykörben korábban hozott és hatályos határozat sorsáról,

e)      meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt,

f)       meg kell jelölni a végrehajtás határidejét.

 

 

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Határozathozatal

 

13.§

 

·Â Â Â Â Â Â Â Â  A Társulási Tanács döntése: határozat.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  A határozat általános hatályú döntés, a működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések, valamint a társulás költségvetésének és éves beszámolójának (zárszámadásának) megjelenési formája.

 

 

 

14.§

 

(1)               A Társulási Tanács döntéseinek meghozatalához olyan számú szavazat szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. (lakosságszám

(2)       A határozatképtelenség okából elmaradt ülés megváltoztatott napirenddel is összehívható, de a jelen szabályzat rendelkezései akkor is betartandók.

(3)       A döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A tag köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett tag kezdeményezésére vagy bármely tag javaslatára a Társulási Tanács dönt. A kizárt tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

 

15.§

 

(1)       Minősített többségű döntés szükséges:

·Â Â Â Â Â Â Â Â  a területfejlesztési koncepció, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési program kidolgozása és elfogadása, és azok megvalósulásának ellenőrzése;

·Â Â Â Â Â Â Â Â  a Társulás megszüntetésével, a tisztségviselők megválasztásával és visszahívásával, a tagok felvételével és a tagsági viszonyok megszűnésével kapcsolatos kérdések;

·Â Â Â Â Â Â Â Â  a Tárulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához;

·Â Â Â Â Â Â Â Â  a Társulás megszüntetéséről, és a társuláshoz történő újabb tag felvételéről, társulásból történő kizárásról

·Â Â Â Â Â Â Â Â  pályázat benyújtásáról.

 

(2)       A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

 

 

16.§

 

(1)               A Társulási Tanács döntéseit általában nyílt szavazással hozza. A Társulási Tanács ülésén szavazni személyesen, vagy delegált helyettesítésre kijelölt tag útján lehet.

(2)               A nyílt szavazás a szerencsi polgármesteri hivatal nagytanácskozó termében gépi úton, ettől eltérő helyszínen kézfelemeléssel történik.

(3)               Név szerinti szavazást kell tartani:

a)      ha az elnök indítványozza;

b)      a Társulási Tanács tagjának javaslatára, ha azt a jelen lévő tagok 1/4-e kéri.

(4)               Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a tagok névsorát. A tagok „igen" vagy "nem" nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét - névsorral együtt - átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(5)               A Társulási Tanács a jegyző irányításával és felügyelete mellett titkos szavazást tarthat az SZMSZ 7. § (2) bekezdésében meghatározott ügyekben, továbbá az elnök, a bizottság, illetve bármely tag javaslatára. A titkos szavazás a szerencsi polgármesteri hivatal nagytanácskozó termében gépi úton, más helyszínen borítékba helyezett szavazólapon, arra kijelölt helyiségben és urna igénybevételével történik.

(6)               A titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazás megismétléséről, illetve elhalasztásáról – annak konkrét idejének megjelölésével – azonnal dönteni kell. A szavazás újabb szavazategyenlőség esetén azonnal megismételhető.

(7)       A titkos szavazásról – ha nem gépi úton történik- külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

– a szavazás helyét, napját, kezdő és befejező időpontját,

– a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét,

– a szavazás során felmerült körülményeket.

 

17.§

 

(1)       A szavazás rendje:

-    az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként  megszavaztatja;

-    előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatok felett kell dönteni;

-    kézfelemeléssel történő szavazásnál szavazni először igent, majd nemet végül tartózkodást tartalmazó elnöki kérdésre adandóan kell;

- a szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot.

(2)       Ha a szavazás eredménye felől kétség merülne fel, bármely tag kérésére az elnök köteles megismételtetni a szavazást. A szavazás módjának megváltoztatását adott napirend során a vita lezárásáig bármely tag javasolhatja. A Társulási Tanács a javaslatról vita nélkül határoz.

 

18.§

 

(1)       A Társulási Tanács határozatait külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

(2)       A Társulási Tanács határozatairól a munkaszervezet vezetője nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a határozat számát, valamint tárgyát.

(3)       A határozatokat a Társulási Tanács  ülését követő 3 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek, szerveknek. A tagok a határozatokat a legközelebbi ülés anyagával együtt kapják meg.

 

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

2017. február 10. (péntek)

      1. Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására

      ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

      2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. április 28. (péntek)

1. Javaslat a Társulás 2016. évi beszámolójának elfogadására (zárszámadás)
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. 2016. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

 

3. Tájékoztató a FEUVE és a belső ellenőrzés működéséről

ELŐTERJESZTŐ: költségvetési szerv vezetője

     4. Egyéb aktuális feladatok megtárgyalása

2017. augusztus 25. (péntek)

     1. Tájékoztató a társulás 2016. évi I. féléves munkájáról

     ELŐTERJESZTŐ: Tárulási Tanács elnöke

     2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. október 27. (péntek)

1.  Tájékoztató a társulás által végzett szociális, valamint gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. november 24. (péntek)

1. Javaslat a 2018. évi költségvetési koncepció elfogadására
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

 

2017. december 15. (péntek)

1. Javaslat a 2017. évi munkaterv elfogadására

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      2. Előterjesztés a Társulás 2016. évi munkájának  értékelésére ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

3. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

 

 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

2017. február 10. (péntek)

      1. Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására

      ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

      2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. április 28. (péntek)

1. Javaslat a Társulás 2016. évi beszámolójának elfogadására (zárszámadás)
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. 2016. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

 

3. Tájékoztató a FEUVE és a belső ellenőrzés működéséről

ELŐTERJESZTŐ: költségvetési szerv vezetője

     4. Egyéb aktuális feladatok megtárgyalása

2017. augusztus 25. (péntek)

     1. Tájékoztató a társulás 2016. évi I. féléves munkájáról

     ELŐTERJESZTŐ: Tárulási Tanács elnöke

     2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. október 27. (péntek)

1.  Tájékoztató a társulás által végzett szociális, valamint gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. november 24. (péntek)

1. Javaslat a 2018. évi költségvetési koncepció elfogadására
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

 

2017. december 15. (péntek)

1. Javaslat a 2017. évi munkaterv elfogadására

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      2. Előterjesztés a Társulás 2016. évi munkájának  értékelésére ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

3. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

 

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 A társulási ülések nyilvánosak.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

2017. február 10. (péntek)

      1. Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására

      ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

      2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. április 28. (péntek)

1. Javaslat a Társulás 2016. évi beszámolójának elfogadására (zárszámadás)
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. 2016. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

TÁRGYALJA: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

 

3. Tájékoztató a FEUVE és a belső ellenőrzés működéséről

ELŐTERJESZTŐ: költségvetési szerv vezetője

     4. Egyéb aktuális feladatok megtárgyalása

2017. augusztus 25. (péntek)

     1. Tájékoztató a társulás 2016. évi I. féléves munkájáról

     ELŐTERJESZTŐ: Tárulási Tanács elnöke

     2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. október 27. (péntek)

1.  Tájékoztató a társulás által végzett szociális, valamint gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

2017. november 24. (péntek)

1. Javaslat a 2018. évi költségvetési koncepció elfogadására
ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

Tárgyalja: SzTcKT Pénzügyi Bizottsága

2. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

 

2017. december 15. (péntek)

1. Javaslat a 2017. évi munkaterv elfogadására

ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

      2. Előterjesztés a Társulás 2016. évi munkájának  értékelésére ELŐTERJESZTŐ: Társulási Tanács elnöke

3. Egyéb aktuális feladatok megbeszélése

 

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 1/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

 

3/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: Az Áht. 29./A § szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól

 

4/2017 (II.13)

HATÁROZAT

Tárgy: az SzTcKT 2017. évi költségvetése

 

5/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

6/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

 

7/2017 (III.16)

HATÁROZAT

Tárgy: Javaslat a Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására

 

8/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

9/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

10/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezeti ellenőrzés (FEUVE) működtetéséről

11/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: 2016. évi beszámoló beterjesztése

12/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: a szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjak felülvizsgálata

13/2017 (IV.28)

HATÁROZAT

Tárgy: Döntés a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő házi

segítségnyújtás megüresedett vezető gondozónői álláshely betöltésének pályázati kiírásáról

 

Foglalkoztatási együttműködési megállapodás született Onga és térsége munkanélküliségének csökkentésére

Miközben a munkanélküliség országos rátája 4,4 %, B.A.Z. megyében 6,4 % ugyanez az arány. Az Európai unió által finanszírozott TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00006 Onga és térsége helyi foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodás aláírási rendezvényét tartották folyó hó, 2. napján Ongán, a Csokonai Vitéz Mihály Művelődési házban.

További cikkek:

Összművészeti fesztivál Szerencsen

A Külhoni Magyar Nemzeti Színház első alkalommal rendezi meg Szerencsen a magyART elnevezésű összművészeti fesztivált 2017. július 13-16. között.

További cikkek:

Betöréses lopások a nyári időszakban

A nyári időszakban elkövetett lakásbetörésekre és lopásokra, illetve azok megakadályozására hívja fel a figyelmet az Elektronikus Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR) aktuális kiadványa.

További cikkek:

Eseménynaptár

<<  June 2017  >>
 Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  Saturday  Sunday 
     1  2  3
121314
19202123
27282930  

Testvérvárosaink

GeisenheimHesperingenMalchinNyárádszeredaPodgoraRozsnyó

GYERE - Gyermekek Egészsége Program


gyere program_logo


Norway grants

Europart 2014

1956-os emlékév

Időjárás